Dit zijn de algemene leveringsvoorwaarden (verder “de Algemene Voorwaarden”) die gelden voor de dienstverlening van Mariska Dams-van Leersum, handelend onder de naam etenbijmaris (verder “etenbijmaris”), een initiatief van etenbijmaris, adres: Esdoornlaan 62, (5248AM) Rosmalen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83159460. Bekend bij de belastingdienst onder BTW-identificatienummer NL003793855B57.
 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van etenbijmaris en op elk tot stand gekomen Overeenkomst, hoe ook tot stand gekomen (verder “de Overeenkomst”),  tussen etenbijmaris en haar klant (verder “ de Klant”).
1.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de Klant  beschikbaar gesteld via een hyperlink op de hierna te noemen website van etenbijmaris waarbij de Klant op een eenvoudige wijze een versie van de Algemene Voorwaarden kan opslaan. Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de Klant de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en hiervan kennis te hebben genomen.

1.3 Desgewenst stuurt etenbijmaris op verzoek van de Klant een exemplaar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos toe.
 

2. Dienstverlening

2.1 etenbijmaris bereidt en biedt afhaalmaaltijden aan die minstens een dag van te voren via de website www.etenbijmaris.com besteld dienen te worden.
2.2 Een bestelling voor een afhaalmaaltijd dient voor 2300 uur voorafgaand aan de dag van afhalen te worden geplaatst.
2.3 etenbijmaris bereidt en biedt ook maaltijden aan voor een wekelijkse bezorg-maaltijdservice die uiterlijk maandag voor 2300 uur via de website www.etenbijmaris.com of email mariskadams@gmail.com besteld dient te worden. Verder kan een bestelling voor een bezorging  ook telefonisch worden geplaatst  via het telefoonnummer op de website.
2.4 Een bestelling is gedaan als de Klant  een bevestiging per mail van etenbijmaris heeft  ontvangen.
2.5 Het staat etenbijmaris te allen tijde vrij om een bestelling te weigeren. De Klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van een geweigerde bestelling.

2.6 Een bevestigde bestelling kan door de Klant niet meer worden geannuleerd.
 

3.  Account

3.1 Voordat een Klant kan bestellen, dient de Klant zich te registreren met de volgende gegevens:  naam, adres, (een eventueel alternatief bezorgadres), e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Door het aanmaken van een account geeft de Klant toestemming dat deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van de account en in het kader van de bezorging en afrekening van de bestellingen.
3.2 De Klant staat er jegens etenbijmaris voor in dat de door de Klant verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Eventuele wijzigingen in de gegevens dient de Klant tijdig aan etenbijmaris door te geven. 3.3. Het staat etenbijmaris te allen tijde vrij om het aanmaken van een account naar eigen inzicht te weigeren en/of te beëindigen dan wel de toegang tot de account te ontzeggen zonder opgaaf van redenen. Een beëindiging van een account wordt schriftelijk medegedeeld door middel van het opgegeven e-mail adres.

3.4. Bij het aanmaken van een account krijgt de Klant   een gebruikersnaam en wachtwoord die de Klant kan gebruiken voor het opgeven van de bestelling en het inzien van de eigen bestelpagina.
 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Aan de dienstverlening van etenbijmaris wordt de uiterste zorg besteed en de maaltijden voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedsel hygiëne.
4.2 etenbijmaris garandeert echter niet dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de Klant  gewenste resultaat zal opleveren..
4.3 etenbijmaris behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen aan te brengen aan de afhaalmaaltijd of aan de af te leveren maaltijdservice. Van significante wijzigingen zal de Klant uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de overeengekomen afhaal- of bezorgdatum op de hoogte worden gesteld waarna de Klant  de gelegenheid hebt de bestelling kosteloos te annuleren.
4.4 Eventuele klachten dient de Klant  meteen dan wel binnen redelijke termijn na aflevering te melden, onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.
4.5 etenbijmaris is niet aansprakelijk voor enige schade die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van de aangeboden  dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van de aangeboden  dienstverlening.
4.6 etenbijmaris is niet aansprakelijk voor enige schade in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.
4.7 etenbijmaris heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling uiterlijk 2 dagen voor de overeengekomen afhaal- of afleverdatum door middel van een e-mail bericht of telefonisch te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van de Klant  aansprakelijk te worden.
4.8 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat de Klant maakt van de door etenbijmaris aangeboden dienstverlening (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie de Klant de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren te allen tijde tot de risicosfeer van de Klant. , ook als de Klant etenbijmaris daarvan tevoren op de hoogte heeft  gesteld, en etenbijmaris kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen.

4.9 De Klant vrijwaart etenbijmaris voor welke claim van de Klant zelf danwel  van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van de door etenbijmaris aangeboden  dienstverlening.
 

5. Prijs en betaling

5.1 De tarieven voor de door etenbijmaris aangeboden dienstverlening worden bekend gemaakt door middel van de website.
5.2 De verschuldigde betaling dient in geval van afhalen van tevoren via IDEAL  op de website te zijn voldaan.
5.3 Bij bezorging van de maaltijdservice op vrijdag kan ook via IDEAL  of contant worden betaald.
5.4 Bij de maaltijdservice zal etenbijmaris  overgaan tot  levering  van de maaltijden indien voor etenbijmaris zichtbaar is dat de  betaling  is ontvangen. Indien de Klant niet tijdig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, is etenbijmaris niet verplicht om tot levering van een maaltijd over te gaan.

5.5 Betalingen worden niet teruggestort, behalve in geval van annulering van een bestelling op de wijze zoals op de website en/of in de Algemene Voorwaarden is bepaald.
 

6. Uitsluiting van herroepingsrecht

De door etenbijmaris aangeboden producten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door hun aard niet worden teruggezonden. Om die reden wordt het herroepingsrecht van de Klant uitdrukkelijk uitgesloten door etenbijmaris.
 

7.Privacy

7.1 etenbijmaris verwerkt en bewaart de door de Klant opgegeven gegevens in het kader van de door etenbijmaris aangeboden dienstverlening en houdt zich daarbij aan de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens.
7.2 De persoonsgegevens van De Klant zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de door etenbijmaris aangeboden dienstverlening dan wel indien etenbijmaris daartoe op grond van de wet of een bevel van een bevoegde instantie verplicht is.  Door een bestelling te plaatsen bevestigt de Klant in te stemmen met het privacybeleid van etenbijmaris.
7.2 etenbijmaris maakt gebruik van cookies waardoor, het gebruikersgemak wordt verhoogd omdat de Klant dan niet telkens opnieuw haar  gegevens hoeft in te voeren.

7.3 De Klant heeft te allen tijde het recht om haar persoonsgegevens die door etenbijmaris bewaard worden in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Daartoe kan de Klant contact opnemen met mariskadams@gmail.com.
 

8 Algemeen

8.1 De Algemene Voorwaarden en de inhoud van de door etenbijmaris aangeboden  dienstverlening kunnen te allen tijde door etenbijmaris  worden aangepast. Ook heeft etenbijmaris te allen tijde het recht om de door etenbijmaris aangeboden dienstverlening stop te zetten.
8.2. Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de door etenbijmaris aangeboden dienstverlening en producten berusten bij etenbijmaris.
8.3 Op de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de door etenbijmaris aangeboden  dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. De daartoe bevoegde rechter in Nederland is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.
8.4 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zo veel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepaling.
8.5 In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van etenbijmaris worden overgedragen, heeft etenbijmaris het recht om alle onderdelen van de website, daaronder begrepen eventuele bijdragen van de Klanten, en alle accounts, mede over te dragen.